Wyciąg z rejestru zmian - 04 kwi 2018 (11:46)

Pobierz PDFDrukuj

Ogloszenie o zmianie ogłoszenia - ZP/2/2018

 

Ogłoszenie nr 500071730-N-2018 z dnia 04-04-2018 r.
Bystrzyca Kłodzka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 539034-N-2018
Data: 30/03/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 89058595900000, ul. ul. Strażacka  13, 57500   Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 6441626; 8110732, e-mail zukbystrzyca@pro.onet.pl, faks 48 74 8110732.
Adres strony internetowej (url): http://www.zukbystrzyca.pl ; http://zukbystrzyca.mirobip.pl/przetargi/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji /organizacji/ PSZOK-u, tj. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie istniejącej bazy magazynowo-transportowej należącej do Zakładu Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej sp. z o. o. zlokalizowanej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa na działce nr 158/2. Zakres robót obejmuje:  rozbiórki obiektów oraz ich części,  remont termomodernizacyjny budynku biurowo-magazynowo-socjalnego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy wraz z pomieszczeniami magazynowymi oraz ekspozycją edukacyjną (ścieżka dydaktyczna)PSZOK-u,  remont – przebudowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych łącznie z urządzeniami do gromadzenia ścieków,  remont – przebudowa wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) elektroenergetycznej,  remont nawierzchni placu manewrowego oraz powierzchni utwardzonych i chodników,  realizację odwodnienia liniowego placu łącznie z montażem urządzeń do podczyszczania wód opadowych i roztopowych,  remont ogrodzenia (wymiana na nowe ogrodzenia trwałego),  wykonanie instalacji oświetleniowej terenu PSZOK-u,  wykonanie instalacji dozorowej i alarmowej p-poż.,  remont istniejącej wiaty gospodarczej,  montaż urządzenia wagi samochodowej jednoosiowej przejazdowej,  montaż na gotowym podłożu urządzenia brodzika dezynfekcyjnego kół pojazdów mechanicznych,  urządzenie terenu zielonego jako wykonanie robót budowlanych objętych decyzją Starosty Kłodzkiego nr 148/XII/B/2015 o pozwoleniu na budowę z dnia 4 grudnia 2015 r.;  budowę (montaż) 9 szt. wiat stalowych łącznie z pracami towarzyszącymi jako wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 7 sierpnia 2017 r.
W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia3) (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. Rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 41. Zakres robót obejmuje:  rozbiórki obiektów oraz ich części,  remont termomodernizacyjny budynku biurowo-magazynowo-socjalnego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy wraz z pomieszczeniami magazynowymi oraz ekspozycją edukacyjną (ścieżka dydaktyczna)PSZOK-u,  remont – przebudowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych łącznie z przyłączeniem do miejskiej sieci kanalizacji sanit.  remont – przebudowa wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) elektroenergetycznej,  remont nawierzchni placu manewrowego oraz powierzchni utwardzonych i chodników,  realizację odwodnienia liniowego placu łącznie z montażem urządzeń do podczyszczania wód opadowych i roztopowych,  remont ogrodzenia (wymiana na nowe ogrodzenia z siatki na betonowe i naprawa istniejącego betonowego -3 przęsła),  wykonanie instalacji oświetleniowej terenu PSZOK-u,  wykonanie instalacji dozorowej i wodnej p-poż.,  remont istniejącej wiaty gospodarczej,  przygotowanie miejsca pod montaż urządzenia wagi samochodowej jednoosiowej przejazdowej,  montaż na gotowym podłożu urządzenia brodzika dezynfekcyjnego kół pojazdów mechanicznych,  urządzenie terenu zielonego jako wykonanie robót budowlanych objętych decyzją Starosty Kłodzkiego nr 148/XII/B/2015 o pozwoleniu na budowę z dnia 4 grudnia 2015 r.;  budowę (montaż) 9 szt. wiat stalowych łącznie z pracami towarzyszącymi jako wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 7 sierpnia 2017 r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: 1) w zakresie robót budowlanych - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty budowlane, których przedmiotem było wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych o wartości co najmniej 2.000.000 PLN netto (bez VAT)
W ogłoszeniu powinno być: 1) w zakresie robót budowlanych - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał umowy , których przedmiotem było wykonanie robót budowlanych o wartości co najmniej 1.500.000 PLN netto (bez VAT) , w tym jedną na min. 300.000 PLN netto (bez VAT)
 
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 1.3
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak - X Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 1. Wykonawca uprawniony jest do uzyskania zaliczek na poczet realizacji zamówienia w łącznej kwocie do 90 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym stanowi § 11 ust. 1 wzoru umowy. Jednorazowo, Wykonawca uprawniony jest do uzyskania zaliczki w kwocie do 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym stanowi § 11 ust. 1 wzoru umowy, nie więcej jednak niż 150.000 złotych brutto. 2. Pierwsza zaliczka może być udzielona w terminie 14 dni roboczych od protokolarnego przekazania terenu budowy. Kolejne zaliczki mogą być udzielane nie wcześniej niż 30 dni po rozliczeniu poprzedniej udzielonej Wykonawcy zaliczki. 3. Zaliczek udziela się na pisemny wniosek Wykonawcy. Wykonawca we wniosku wskaże zakres prac, który pokryje z udzielonej zaliczki oraz termin ich wykonania. 4. Wraz z wnioskiem Wykonawca wniesie Zamawiającemu zabezpieczenie zwrotu udzielonej zaliczki w wysokości 100% wnioskowanej zaliczki w formie: a. gwarancji bankowej lub b. gwarancji ubezpieczeniowej lub c. weksli z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą być nieodwołalne, bezwarunkowe, zapewniające płatność na rzecz Zamawiającego na każde żądanie bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów. Dokument zabezpieczenia w oryginale stanowić winien załącznik do wniosku. 5. Wykonawca może złożyć wniosek o zaliczkę jedynie w przypadku gdy: a. nie pozostaje w opóźnieniu w stosunku do terminów realizacji prac wynikających z wzoru umowy, b. przedłożył Zamawiającemu wszystkie wymagane § 11 ust. 4 wzoru umowy dokumenty potwierdzające bieżące regulowanie należności w stosunku do podwykonawców i z dokumentów tych wynika jednoznacznie, że Wykonawca nie pozostaje w opóźnieniu z płatnością wynagrodzenia podwykonawcom, c. na Wykonawcę nie zostały nałożone kary umowne przewidziane § 13 wzoru umowy. 6. Zaliczki udziela się w oparciu o art. 151a ustawy PZP. Zamawiający może odmówić wypłaty zaliczki bez podania przyczyny. 7. Wykonawca zobowiązuje się wystawić Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakturę zaliczkową w wysokości otrzymanej zaliczki. 8. Rozliczenie udzielonych przez Zamawiającego zaliczek ustala się w sposób następujący: a. rozliczenie zaliczek powinno nastąpić w terminach ustalonych w § 3 ust. 2 wzoru umowy, b. rozliczenie zaliczek następuje poprzez wystawienie faktur za właściwie wykonane i odebrane roboty budowlane w terminach określonych w § 3 ust. 2 wzoru umowy, c. jako termin rozliczenia zaliczki będzie przyjmowany dzień złożenia przez Wykonawcę właściwie sporządzonych faktur za wykonane zgodnie z warunkami umowy roboty budowlane wraz z protokołem ich odbioru sporządzonym zgodnie z § 10 ust. 2 wzoru umowy. 9. Nierozliczone zaliczki w ustalonym terminie powodować będą niezwłoczne wystąpienie Zamawiającego do gwaranta o jej zwrot w wysokości udzielonej, a nierozliczonej zaliczki. 10. Wykonawca złoży faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym protokołem odbioru zgodnie z § 10 ust. 2 umowy na kwotę nie niższą od udzielonej zaliczki na roboty budowlane. 11. Zamawiający zwróci lub zwolni zabezpieczenie zwrotu zaliczki bądź pozostałej jej część w terminie do 30 dni licząc od dnia jej rozliczenia.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : Data: 19/04/2018 (dd/mm/rrrr) Godzina: 13.00

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.3
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
 
 

Data publikacji: 21.07.2017 (12:15)Data aktualizacji: 04.04.2018 (11:46)
Osoba publikująca: Szymon ZajączkowskiOsoba modyfikująca: Lesław Łysiak
Autor: Lesław Łysiakliczba wejść: 120
04 kwi 2018 (11:53)Szymon Zajączkowski»Przetargi
04 kwi 2018 (11:46)Szymon Zajączkowski»Ogloszenie o zmianie ogłoszenia - ZP/2/2018
24 paź 2017 (12:22)Szymon Zajączkowski»Przetargi
24 paź 2017 (09:46)Szymon Zajączkowski»Przetargi
24 paź 2017 (09:41)Szymon Zajączkowski»Przetargi
21 lip 2017 (12:15)Szymon Zajączkowski»Przetargi

Przejdź do góry strony